Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari a través de la seva navegació. Si continues navegant acceptes el seu ús.

Imprimeix

El passat 8 de maig es va remetre en nom del SABEI-CGT, un escrit amb les necessitats de millora de la Proposta de Guia Tècnica publicada per la CNMV el 24 d'abril de 2017. Les modificacions proposades són fruit de les reunions amb els sindicats i la empresa, les quals han plantejat multitud de reclamacions a Inspecció de Treball i plantejat a diferents Conflictes Col·lectius.

El denominador comú d'ells pot ser resolt si des de la CNMV garanteixen que disposem no només dels recursos sinó del temps suficient per obtenir els coneixements i competències, tal com indica la mateixa Directiva UE 2014/65 (MiFID II) en el seu "Considerando 79 ".

Entenem que en la Guia Tècnica emesa per la CNMV s'ha d'indicar el nombre d'hores necessàries de formació, sigui presencial o a distància, amb concreció de les hores d'estudi que es considerin adients i suficients per poder complir amb els requisits de MIFID II sense detriment dels nostres drets de conciliació i vida familiar. Això eliminaria la incertesa, conflictivitat i litigiositat en què està immers el sector bancari.

Considerem que l'actual redacció de la Guia Tècnica és del tot insuficient, ja que no es concreta el concepte de temps amb claredat, de manera que exigim la incorporació del següent paràgraf al final de l'art. tercer:

"Donada l'obligatorietat de la formació, tindrà com a consideració de temps de treball tant el temps de formació presencial com a distància, així com el temps d'estudi necessari per poder assimilar aquests coneixements i competències."

Proposem concretar i definir el temps necessari per a la formació. I per mantenir la qualitat, independència i criteri tècnic i pedagògic, proposem que les hores d'estudi siguin sempre definides pels diferents entitats certificadores.

En concret a la Guia es contemplen tres escenaris:

  1. En cas d'Universitats, demanem com SABEI-CGT, que sigui d'obligat compliment reflectir en el programa les indicacions del nombre de crèdits ECTS, en ser un còmput consensuat i acceptat en el marc de tota la UE.
  2. En cas de certificadors privats que siguin acceptats per la CNMV, com pot ser el cas d'EFPA Espanya i les seves certificacions EFA i EIP, seguir el que indica el seu marc modular, tal com per exemple diu en la seva pròpia guia de certificacions i donar "hores addicionals d'estudi, realització d'exercicis, preparació d'exàmens, estudi on-line, etc. en la proporció mitjana de 4 hores per cada hora lectiva."
  3. En cas d'acreditació interna haurà de ser segons acord amb els representants dels treballadors i l'empresa, si no hi ha una altra forma d'acreditar de forma independent i en cas de disparitat es sol·licitaria arbitratge a la pròpia CNMV perquè decidís, amb informe preceptiu de la UNED (com Universitat Pública d'àmbit estatal), o de la Universitat que consensuen les dues parts.

Per reforçar la nostra petició de participació ens basem en la mateixa Directiva MIFID II, en recomanar als Bancs en el seu “Considerando 53”, per "enfortir el paper dels òrgans de direcció de les empreses de serveis d'inversió" i "per evitar el pensament de grup i facilitar les opinions independents i la crítica, ... la representació dels empleats en els òrgans d'administració podria considerar-se també una manera positiva de potenciar la diversitat, en afegir una perspectiva clau i un autèntic coneixement del funcionament intern de les empreses. en conseqüència, la diversitat ha de ser un dels criteris que ha de tenir-se en compte en la composició dels òrgans de direcció. "

Per això exigim que en l'òrgan d'administració que ha d'aplicar aquesta normativa en cada banc, hi hagi sempre un o diversos representants dels treballadors, ja que aquests òrgans d'administració de determinar aspectes que forçosament han de tenir en compte la nostra opinió.

Vist: 1152