El Secretariat Permanent del Sindicat de Banca i Estalvi de les Illes Balears, federat a la CGT (SABEI-CGT) demana públicament a totes les forces socials, associacions, sindicats , patronals i  partits polítics que estimen i vulguin defensar a la gent de les nostres Illes, una reunió urgent per a mostrar el rebuig total i fer front comú contra l’atac que pateixen principalment els treballadors i treballadores de banca i estalvi de les Illes Balears, amb la presentació immoral i il·legítima dels Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO) per part del “trident” de la Banca Espanyola, Caixabank-Bankia, Banco Santander i el BBVA, que afecta a casi ¾ parts dels empleats i sobretot afecta a tota la nostra societat, als clients, als ciutadans i ciutadanes de ses Illes i de tot Espanya.

 

Des del Secretariat Permanent del SABEI-CGT vos volem comunicar que des de que es va anunciar la possible fusió de CaixaBank i Bankia ens hem posat en contacte i a disposició  dels sindicats “germans” d’ambdues entitats, Unió Obrera Balear (UOB) a Bankia (antiga Sa Nostra) i el Sindicat Independent de Balears (SIB) a CaixaBank (abans La Caixa), com a sindicats majoritaris en els seus Comitès d’empresa, per a mostrar el nostre suport així com  el rebuig total a aquesta perversa operació.

  • EL PASADO 16 DE DICIEMBRE SE CELEBRÓ LA COMIDA DE NAVIDAD DE CGT-ONCE EN BALEARES.-

 

El pasado día 16 de diciembre, se celebró la comida de navidad de cgt-once baleares, con un nutrido grupo de compañeros de la once, y de diferentes sectores de cgt-baleares.

Cgt-once baleares, se crea en mayo del 2015, de la mano de Jose R.  Melguizo, que acude a nuestro sindicato con muchas ganas de trabajar, y de poder cambiar la trayectoria de los trabajadores de la once y sus derechos laborales, situación que llevan sufriendo..., descontentos por la precariedad de los trabajadores que llevan sufriendo los trabajadores dentro de la institución por culpa del sindicato vertical UTO.

Cgt-once baleares, concurre a las elecciones por primera vez con las siglas de CGT, el pasado mes 21 de  febrero del 2017, obteniendo un buen resultado con 2 miembros de comité de empresa, despertando así, la ilusión de intentar recuperar derechos que ya estaban consolidados.

Cgt-once baleares, irrumpe así, con fuerza dentro de nuestro sector, animando al resto de sectores el apoyo máximo a este sector de la once y sus trabajadores, tan desfavorecido y castigado por culpa de un sindicato mayoritario y unos directivos cada vez más insolidarios dentro  de la once. No obstante desde este sector, queremos felicitar a tod@s los trabajadores de CGT, un feliz 2018, llevo de salud, de igualdad y prosperidad laboral .

Fdo.: secretaría de comunicación de CGT-ONCE BALEARES.once foto comida

cgt ONCE

        CGT ONCE BALEARES INFORMA

 

El pasado sábado 19 de noviembre CGT ONCE BALEARES informó en el mercado de Pere Garau sobre la competencia que sufren los vendedores ONCE de los canales complementarios instaurados por la empresa.

Solicitamos la colaboración comprando los productos ONCE al vendedor tradicional.

El passat 8 de maig es va remetre en nom del SABEI-CGT, un escrit amb les necessitats de millora de la Proposta de Guia Tècnica publicada per la CNMV el 24 d'abril de 2017. Les modificacions proposades són fruit de les reunions amb els sindicats i la empresa, les quals han plantejat multitud de reclamacions a Inspecció de Treball i plantejat a diferents Conflictes Col·lectius.

El denominador comú d'ells pot ser resolt si des de la CNMV garanteixen que disposem no només dels recursos sinó del temps suficient per obtenir els coneixements i competències, tal com indica la mateixa Directiva UE 2014/65 (MiFID II) en el seu "Considerando 79 ".

Entenem que en la Guia Tècnica emesa per la CNMV s'ha d'indicar el nombre d'hores necessàries de formació, sigui presencial o a distància, amb concreció de les hores d'estudi que es considerin adients i suficients per poder complir amb els requisits de MIFID II sense detriment dels nostres drets de conciliació i vida familiar. Això eliminaria la incertesa, conflictivitat i litigiositat en què està immers el sector bancari.

Considerem que l'actual redacció de la Guia Tècnica és del tot insuficient, ja que no es concreta el concepte de temps amb claredat, de manera que exigim la incorporació del següent paràgraf al final de l'art. tercer:

"Donada l'obligatorietat de la formació, tindrà com a consideració de temps de treball tant el temps de formació presencial com a distància, així com el temps d'estudi necessari per poder assimilar aquests coneixements i competències."

Proposem concretar i definir el temps necessari per a la formació. I per mantenir la qualitat, independència i criteri tècnic i pedagògic, proposem que les hores d'estudi siguin sempre definides pels diferents entitats certificadores.

En concret a la Guia es contemplen tres escenaris:

  1. En cas d'Universitats, demanem com SABEI-CGT, que sigui d'obligat compliment reflectir en el programa les indicacions del nombre de crèdits ECTS, en ser un còmput consensuat i acceptat en el marc de tota la UE.
  2. En cas de certificadors privats que siguin acceptats per la CNMV, com pot ser el cas d'EFPA Espanya i les seves certificacions EFA i EIP, seguir el que indica el seu marc modular, tal com per exemple diu en la seva pròpia guia de certificacions i donar "hores addicionals d'estudi, realització d'exercicis, preparació d'exàmens, estudi on-line, etc. en la proporció mitjana de 4 hores per cada hora lectiva."
  3. En cas d'acreditació interna haurà de ser segons acord amb els representants dels treballadors i l'empresa, si no hi ha una altra forma d'acreditar de forma independent i en cas de disparitat es sol·licitaria arbitratge a la pròpia CNMV perquè decidís, amb informe preceptiu de la UNED (com Universitat Pública d'àmbit estatal), o de la Universitat que consensuen les dues parts.

Per reforçar la nostra petició de participació ens basem en la mateixa Directiva MIFID II, en recomanar als Bancs en el seu “Considerando 53”, per "enfortir el paper dels òrgans de direcció de les empreses de serveis d'inversió" i "per evitar el pensament de grup i facilitar les opinions independents i la crítica, ... la representació dels empleats en els òrgans d'administració podria considerar-se també una manera positiva de potenciar la diversitat, en afegir una perspectiva clau i un autèntic coneixement del funcionament intern de les empreses. en conseqüència, la diversitat ha de ser un dels criteris que ha de tenir-se en compte en la composició dels òrgans de direcció. "

Per això exigim que en l'òrgan d'administració que ha d'aplicar aquesta normativa en cada banc, hi hagi sempre un o diversos representants dels treballadors, ja que aquests òrgans d'administració de determinar aspectes que forçosament han de tenir en compte la nostra opinió.