• EL PASADO 16 DE DICIEMBRE SE CELEBRÓ LA COMIDA DE NAVIDAD DE CGT-ONCE EN BALEARES.-

 

El pasado día 16 de diciembre, se celebró la comida de navidad de cgt-once baleares, con un nutrido grupo de compañeros de la once, y de diferentes sectores de cgt-baleares.

Cgt-once baleares, se crea en mayo del 2015, de la mano de Jose R.  Melguizo, que acude a nuestro sindicato con muchas ganas de trabajar, y de poder cambiar la trayectoria de los trabajadores de la once y sus derechos laborales, situación que llevan sufriendo..., descontentos por la precariedad de los trabajadores que llevan sufriendo los trabajadores dentro de la institución por culpa del sindicato vertical UTO.

Cgt-once baleares, concurre a las elecciones por primera vez con las siglas de CGT, el pasado mes 21 de  febrero del 2017, obteniendo un buen resultado con 2 miembros de comité de empresa, despertando así, la ilusión de intentar recuperar derechos que ya estaban consolidados.

Cgt-once baleares, irrumpe así, con fuerza dentro de nuestro sector, animando al resto de sectores el apoyo máximo a este sector de la once y sus trabajadores, tan desfavorecido y castigado por culpa de un sindicato mayoritario y unos directivos cada vez más insolidarios dentro  de la once. No obstante desde este sector, queremos felicitar a tod@s los trabajadores de CGT, un feliz 2018, llevo de salud, de igualdad y prosperidad laboral .

Fdo.: secretaría de comunicación de CGT-ONCE BALEARES.once foto comida

cgt ONCE

        CGT ONCE BALEARES INFORMA

 

El pasado sábado 19 de noviembre CGT ONCE BALEARES informó en el mercado de Pere Garau sobre la competencia que sufren los vendedores ONCE de los canales complementarios instaurados por la empresa.

Solicitamos la colaboración comprando los productos ONCE al vendedor tradicional.

El passat 8 de maig es va remetre en nom del SABEI-CGT, un escrit amb les necessitats de millora de la Proposta de Guia Tècnica publicada per la CNMV el 24 d'abril de 2017. Les modificacions proposades són fruit de les reunions amb els sindicats i la empresa, les quals han plantejat multitud de reclamacions a Inspecció de Treball i plantejat a diferents Conflictes Col·lectius.

El denominador comú d'ells pot ser resolt si des de la CNMV garanteixen que disposem no només dels recursos sinó del temps suficient per obtenir els coneixements i competències, tal com indica la mateixa Directiva UE 2014/65 (MiFID II) en el seu "Considerando 79 ".

Entenem que en la Guia Tècnica emesa per la CNMV s'ha d'indicar el nombre d'hores necessàries de formació, sigui presencial o a distància, amb concreció de les hores d'estudi que es considerin adients i suficients per poder complir amb els requisits de MIFID II sense detriment dels nostres drets de conciliació i vida familiar. Això eliminaria la incertesa, conflictivitat i litigiositat en què està immers el sector bancari.

Considerem que l'actual redacció de la Guia Tècnica és del tot insuficient, ja que no es concreta el concepte de temps amb claredat, de manera que exigim la incorporació del següent paràgraf al final de l'art. tercer:

"Donada l'obligatorietat de la formació, tindrà com a consideració de temps de treball tant el temps de formació presencial com a distància, així com el temps d'estudi necessari per poder assimilar aquests coneixements i competències."

Proposem concretar i definir el temps necessari per a la formació. I per mantenir la qualitat, independència i criteri tècnic i pedagògic, proposem que les hores d'estudi siguin sempre definides pels diferents entitats certificadores.

En concret a la Guia es contemplen tres escenaris:

  1. En cas d'Universitats, demanem com SABEI-CGT, que sigui d'obligat compliment reflectir en el programa les indicacions del nombre de crèdits ECTS, en ser un còmput consensuat i acceptat en el marc de tota la UE.
  2. En cas de certificadors privats que siguin acceptats per la CNMV, com pot ser el cas d'EFPA Espanya i les seves certificacions EFA i EIP, seguir el que indica el seu marc modular, tal com per exemple diu en la seva pròpia guia de certificacions i donar "hores addicionals d'estudi, realització d'exercicis, preparació d'exàmens, estudi on-line, etc. en la proporció mitjana de 4 hores per cada hora lectiva."
  3. En cas d'acreditació interna haurà de ser segons acord amb els representants dels treballadors i l'empresa, si no hi ha una altra forma d'acreditar de forma independent i en cas de disparitat es sol·licitaria arbitratge a la pròpia CNMV perquè decidís, amb informe preceptiu de la UNED (com Universitat Pública d'àmbit estatal), o de la Universitat que consensuen les dues parts.

Per reforçar la nostra petició de participació ens basem en la mateixa Directiva MIFID II, en recomanar als Bancs en el seu “Considerando 53”, per "enfortir el paper dels òrgans de direcció de les empreses de serveis d'inversió" i "per evitar el pensament de grup i facilitar les opinions independents i la crítica, ... la representació dels empleats en els òrgans d'administració podria considerar-se també una manera positiva de potenciar la diversitat, en afegir una perspectiva clau i un autèntic coneixement del funcionament intern de les empreses. en conseqüència, la diversitat ha de ser un dels criteris que ha de tenir-se en compte en la composició dels òrgans de direcció. "

Per això exigim que en l'òrgan d'administració que ha d'aplicar aquesta normativa en cada banc, hi hagi sempre un o diversos representants dels treballadors, ja que aquests òrgans d'administració de determinar aspectes que forçosament han de tenir en compte la nostra opinió.

Des de fa dècades veiem com es fa servir aquesta cultura per poder exercir sobre les masses o grups un domini, acceptar una situació com un mal menor o triar una opció política. (wikipedia)

Al poder constatar que no hi ha una veritable taula de negociació (UGT i CCOO han vetat a la CGT estar a la taula de negociació, havent d'acudir nostre sindicat a la via judicial perquè es reconegui el nostre dret a estar a la negociació ... ¿per què deu ser?), l'escàndol dels milions d'Euros que ha rebut CCOO per part de la Patronal (elpais.com) i l'interès que han demostrat ambdues seccions per difondre un panorama desolador, amb mentides com la fi de la ultraactivitat, volem denunciar que estem davant d'una obra de teatre amb un únic actor, la Societat AEB-CCOO/UGT.

Per això ens hem de preguntar per què difonen un panorama tan desolador? No serà que ja està tot pactat (i cobrat) i finalment el sindicat/s signant, CCOO/UGT, ens vendrà com un èxit una retallada en triennis, o l'acomiadament lliure dels joves de nova incorporació. Ja coneixem la forma de negociar de CCOO i UGT, només cal veure el continu retall de drets que han aconseguit ... ara fan servir aquestes tècniques, més subtils, com la que veiem i denunciem avui, la Cultura de la Por.

Contra aquest virus només podem actuar amb transparència, serenitat, unitat d'acció, informació veraç i dedicació.

Evidentment des del Sabei-CGT no acceptarem com a vàlid un conveni signat per aquests actors que comporti retallades i pèrdua de drets ja que, entre altres motius, la cúpula directiva de l'IBEX 35, on hi ha els principals bancs, s'han apujat el seu salari en el 2014 un 80% les seves retribucions (es.finance.yahoo.com)

Dignitat, treball i repartiment.

Des de mitjans de gener d'aquest any es reuneix la Taula de Negociació del XXIII Conveni Col·lectiu de Banca, sent els sindicats que representen els treballadors UGT, CCOO, CIG, ELA i LAB. Des del principi, la patronal AEB ha mantingut molt elevades les seves pretensions de retalls de drets. Disminucions salarials, eliminació del complement per antiguitat i la paga de beneficis, creació d'una nova categoria professional amb una retribució més baixa, són algunes de les propostes de l'AEB, no acceptant cap de les reivindicacions de la representació sindical.

Portem deu mesos de negociació sense cap avanç significatiu, mantenint cadascuna de les parts en les seves reivindicacions i ja van sorgint alguns comunicats de la part sindical en el qual ens "adverteixen" que en cas de no haver arribat a un acord el 31/12/2015 ens quedarem sense conveni.

Ja coneixem aquesta història de anteriors negociacions. En les primeres reunions les parts semblen no trobar-se en disposició de cedir en cap de les seves propostes, però, arribat el límit de les negociacions la part sindical renúncia a gran part dels seus plantejaments i acaba acceptant part dels de la Patronal, presentant el acord com a excepcional, malgrat del greu retallada de drets i beneficis al qual han accedit.

No esperem que en aquesta ocasió els acords siguin millors, especialment si tenim en compte que aquesta vegada només hauran de "convèncer" a un dels sindicats asseguts a la taula, en tenir CCOO la majoria absoluta per signar el conveni en solitari, encara que pensem que tampoc tindran molts de problemes per obtenir la firma de l'UGT

Per aquest motiu, des Sabei-CGT pensem que l'única opció que ens va quedar als treballadors de Banca per defensar nostres drets serà la de convocar una vaga en el sector, la qual hem de començar a plantejar dur a terme de forma massiva.